[LOGO] The Belgian Menopause Society

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN DE VZW

Belgische Vereniging voor Menopauze, Société Belge de la Ménopause, Belgian Menopause Society

Na wijzigingen aangebracht door de algemene vergadering d.d. 23/09/2006

TITEL I

BENAMING, ZETEL

Art. 1 – De vereniging wordt genoemd: « Belgische Vereniging voor Menopauze / Société Belge de la Ménopause / Belgian Menopause Society »
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van verenigingen zonder winstoogmerk, vermelden de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden " vereniging zonder winstoogmerk " of door de afkorting " vzw ", en het adres van de zetel van de vereniging.

Art. 2 - De zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel, te 1180 Ukkel, Moscikilaan, 12.
Iedere verandering van zetel dient zonder verwijl gepubliceerd te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TITEL II

DOEL - ACTIVITEITEN

Art. 3 – Met uitsluiting van winststreven, heeft de vereniging tot doel wetenschappelijk onderzoek en raadgeving alsmede algemene informatie over alle aspecten van de menopauze en de daarmee samenhangende pathologieën aan te moedigen, te bevorderen en te coördineren.

Art. 4 – De vereniging bereikt dit doel door:

 1. De contacten te bevorderen tussen openbare en private Belgische onderzoekscentra in verband met de problematiek van de menopauze in al haar aspecten
 2. Wetenschappelijke studies te bevorderen om onderzoeksprogramma's betreffende de hoger vermelde gebieden op gang te brengen.
 3. Harmonieuze betrekkingen tot stand te brengen met andere wetenschappelijke verenigingen, op nationaal en internationaal vlak.
 4. Wetenschappelijke congressen en bijeenkomsten bij te wonen en in te richten op regionaal, nationaal en internationaal vlak.
 5. Aandacht te schenken aan andere wetenschappelijke initiatieven met betrekking tot dit gebied.
 6. De taak waar te nemen van wetenschappelijk adviseur voor diverse openbare en private verenigingen, nationale instanties, enz.
 7. Deel te nemen aan het informeren van de geneeskundige wereld op dat gebied.

Zij kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of indirect in verband staan met haar doel. Zij kan met name haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt.

TITEL III

LEDEN

Afdeling I: Toetreding

Art. 5 - De vereniging is samengesteld uit twee soorten leden.

Art. 6 - Ieder die verlangt werkend lid te worden, dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de raad van bestuur.
Deze legt de kandidatuur ter goedkeuring voor aan de eerstvolgende algemene jaarvergadering. Tegen deze beslissing bestaat geen verhaal; ze moet ook niet gemotiveerd worden. Ze wordt per brief aan de kandidaat medegedeeld.
De kandidaat die niet werd toegelaten, kan zich ten vroegste opnieuw kandidaat stellen één jaar na de datum van de beslissing van de algemene vergadering.

Art. 7 - Het minimum aantal werkende leden mag niet lager zijn dan vier.

Afdeling II: Ontslag, uitsluiting, schorsing

Art. 8 - Het staat de ereleden en de werkende leden vrij op elk ogenblik ontslag te nemen uit de vereniging door hun beslissing schriftelijk aan de raad van bestuur mede te delen.
Wordt als ontslagnemend beschouwd, elk werkend lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen de dertig dagen na de hem of haar per aangetekende brief toegestuurde aanmaning.
De uitsluiting van een werkend lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering met een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Art. 9 – Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid, alsmede de erfgenamen of de rechthebbenden van een overleden lid, hebben geen aanspraak op het vermogen van de vereniging en mogen geen teruggave van gestort lidgeld vorderen.
Zij kunnen geen inzage van de rekeningen, noch teruggave van rekeningen, noch een boedelbeschrijving vorderen of vragen, noch zegels laten leggen.

Art. 10 – De raad van bestuur houdt een ledenregister bij overeenkomstig artikel 10 van de wet van 1921.

TITEL IV

LIDGELD

Art. 11 – Alle leden, met uitzondering van de ereleden, kunnen tot het betalen van een jaarlijks lidgeld worden verplicht. Het bedrag van dit lidgeld wordt door de algemene vergadering vastgesteld. Het mag niet hoger zijn dan 250 €.
Het jaarlijks lidgeld is betaalbaar op een datum en volgens een betalingswijze, vastgesteld door de raad van bestuur.

TITEL V

ALGEMENE VERGADERING

Art. 12 – De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden.

Art. 13 - De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar zijn toegekend door de wet of door onderhavige statuten.
Zij is onder meer bevoegd voor:

 1. de wijzigingen van de statuten van de vereniging;
 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 3. desgevallend de benoeming van commissarissen;
 4. de goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen alsook het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen en desgevallend, wanneer hun aansprakelijkheid in het gedrang komt, hun vervolging in rechte;
 5. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 6. de uitsluiting van leden;
 7. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

Art. 14 - De algemene vergadering komt minstens één keer per jaar, en vóór 30 juni bijeen.
De vereniging kan door de raad van bestuur in buitengewone vergadering worden bijeengeroepen onder meer wanneer ten minste één vijfde van de werkende leden daarom verzoekt.
Elke vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping. Alle leden moeten voor een vergadering worden opgeroepen.

Art. 15 – De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen, bij gewone brief of bij e-mail, opgestuurd ten minste acht dagen voor de datum van de vergadering en in naam van de raad van bestuur ondertekend door de voorzitter of de secretaris-generaal.
De oproepingen bevatten de dagorde. Ieder voorstel ondertekend door een twintigste van de ereleden en de werkende leden moet op de dagorde geplaatst worden.
Behalve in de gevallen voorzien in de artikelen 8, 12, 20 en 26quater van de wet van 27 juni 1921, kan de vergadering, op initiatief van de raad van bestuur, geldig beraadslagen over de punten niet vermeld zijn op de dagorde.

Art. 16 – Elk werkend lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen. Een werkend lid kan zich laten vertegenwoordigen door een andere werkend lid. Eén werkend lid kan slechts houder zijn van één volmacht.
Enkel de werkende leden hebben stemrecht in de algemene vergadering. Elk werkend lid beschikt over één stem.

Art. 17 - De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van verhindering, door de oudste ondervoorzitter, en bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.
De voorzitter duidt onder de bestuurders de secretaris van de algemene vergadering aan.

Art. 18 – Behoudens in de gevallen waarin de wet of de onderhavige statuten anders bepalen, beslist de algemene vergadering bij absolute meerderheid (meer dan 50 %) van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.
Wanneer het een persoon betreft, wordt er een geheime stemming gehouden.

Art. 19 - De algemene vergadering kan alleen geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging, de wijziging van de statuten, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk indien de artikelen 8, 20 en 26quater van de wet van 27 juni 1921 met betrekking tot de verenigingen zonder winstoogmerk worden nageleefd.

Art. 20 - De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van de processen-verbaal en worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt bewaard op de zetel, waar alle leden er inzage in kunnen nemen, evenwel zonder het register te verplaatsen.
Per post of per e-mail wordt aan alle werkende leden een kopie van ieder proces-verbaal gestuurd en die kan ook worden geraadpleegd op de website van de vereniging.
Alle wijzigingen aan de statuten worden zonder verwijl neergelegd op de griffie en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad zoals voorzien door artikel 26novies.

TITEL VI

BESTUUR

Art. 21 – De raad van bestuur is een collegiaal orgaan en bestaat uit minstens drie personen die door de algemene vergadering worden aangesteld uit de werkende leden voor een periode van drie jaar en die te allen tijde door haar kunnen worden afgezet. De taalpariteit onder de bestuurders wordt gewaarborgd naargelang van de mogelijkheden van de kandidaturen. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.
Als evenwel maar drie personen werkend lid zijn van de vereniging, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen.

Art. 22 – Ingeval een plaats tijdens het mandaat zou openvallen kan een voorlopige bestuurder aangeduid worden door de algemene vergadering. Hij zal in dit geval het mandaat voltooien van de bestuurder die hij vervangt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Ten minste twee weken voor de datum van de algemene vergadering wordt de hernieuwing van hun kandidatuur aan de leden meegedeeld.

Art. 23 – De voorzitter wordt verkozen uit de aangestelde leden van de raad van bestuur. De taalrol van de voorzitter wijzigt bij elk mandaat, terwijl voor de andere bestuurders een beurtwisseling qua taalaangehorigheid zal worden gewaarborgd naargelang van de mogelijkheden van de kandidaturen. De raad van bestuur kiest, in zijn midden, ook twee ondervoorzitters met inachtneming van de taalpariteit, een secretaris-generaal en een penningmeester.
De raad van bestuur kan iedere andere functie creëren, die hij nodig acht voor de goede werking van het orgaan. Om het vervullen van zijn diverse opdrachten te waarborgen, kan hij bij absolute meerderheid (meer dan 50%) van de stemmen gecoöpteerde bestuurders aanstellen, zonder dat het totale aantal bestuurders echter meer dan 13 mag bedragen. De coöptatie geldt tot de eerstvolgende verkiezing van een nieuwe raad van bestuur.
Ingeval de voorzitter verhinderd is, worden zijn functies waargenomen door de oudste ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.

Art. 24 - De raad komt bijeen, op uitnodiging van de voorzitter, de secretaris-generaal of van een meerderheid van de werkende leden. Hij oefent zijn bevoegdheden als college uit en kan slechts beraadslagen indien de meerderheid der leden aanwezig is. De beslissingen worden getroffen bij absolute meerderheid (meer dan 50 %) van de stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend. De beslissingen worden opgenomen in een proces-verbaal ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal en ingeschreven in een speciaal register.

Art. 25 - De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden inzake bestuur en beheer van de vereniging. Alles wat niet door artikel 13 voorbehouden is aan de algemene vergadering valt onder de bevoegdheid van de raad. Hij heeft de residuaire bevoegdheid.

Art. 26 – Behoudens een andere beslissing, genomen op basis van alinea 2 van onderhavig artikel, wordt het dagelijks bestuur van de vereniging waargenomen door de secretaris, of, bij diens afwezigheid, door de penningmeester, met gebruik van de handtekening toekomend aan dit bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging overdragen, met gebruik van de handtekening toekomend aan dit bestuur, aan één of verschillende afgevaardigde bestuurder(s) of aan (een) afgevaardigde(n) van het dagelijks bestuur, in of zelfs buiten zijn midden verkozen en waarvan hij de bevoegdheden vaststelt en eventueel het salaris of de bezoldigingen. Als er verschillende zijn, handelen ze individueel en beschikken ze zo individueel over de handtekening.
In dergelijk geval stelt de raad een termijn vast aan deze overdracht. Ze is op elk moment herroepbaar door de raad van bestuur.
De akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de personen aan wie het dagelijks bestuur is overgedragen zullen zonder verwijl worden neergelegd op de griffie en bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals voorzien door artikel 26novies van de wet.

Art. 27 - De voorzitter en de secretaris-generaal of, bij afwezigheid van deze laatste, de penningmeester, gezamenlijk handelend, tekenen op geldige wijze de beslissingen genomen door de raad. Ze hoeven geen rechtvaardiging te geven aan derden aangaande hun bevoegdheden.
De vereniging wordt bovendien vertegenwoordigd door elke andere persoon handelend binnen de grenzen van de bevoegdheden hem of haar toevertrouwd door of krachtens een beslissing van de raad van bestuur.
De akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen zullen zonder verwijl worden neergelegd op de griffie en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals voorzien door artikel 26novies van de wet.

Art. 28 - De bestuurders, de personen gemachtigd tot het dagelijks bestuur, alsook de personen gemachtigd tot het vertegenwoordigen van de vereniging gaan, in uitvoering van hun mandaten, geen enkele persoonlijke verplichting aan en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Hun mandaat wordt uitgevoerd ten kosteloze titel, behalve, in voorkomend geval, het mandaat van de afgevaardigd-bestuurder of afgevaardigde van het dagelijks bestuur.

Art. 29 - De secretaris-generaal, en bij zijn afwezigheid, de voorzitter, is gemachtigd , ten voorlopige of definitieve titel, de giften te aanvaarden overgemaakt aan de vereniging en de formaliteiten te vervullen nodig tot de verkrijging ervan.

TITEL VII

DIVERSE BEPALINGEN

Art. 30 - Een reglement van inwendige orde zal worden voorgesteld door de raad van bestuur aan de algemene vergadering. Wijzigingen aan dit reglement kunnen worden aangebracht door de algemene vergadering, beslissend bij absolute meerderheid (meer dan 50%) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden).
Dat reglement zal bepalen op welke wijze en binnen welke termijn de kandidaat-leden van de raad van bestuur zullen worden opgeroepen, de wijze waarop de kandidaatstellingen aan de leden zullen worden medegedeeld en de wijze waarop zij worden verkozen.

Art. 31 - Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Art. 32 - De jaarrekeningen van het voorbije boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
De rekeningen worden gehouden overeenkomstig artikel 17 van de wet en verkrijgen de nodige bekendmaking als voorzien door dit artikel.

Art. 33 – Desgevallend en in alle gevallen wanneer de wet dit vereist, benoemt de algemene vergadering uit de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren een commissaris, die belast is met het nazicht van de rekeningen van de vereniging en met het overmaken aan de vergadering van een jaarlijks verslag. Hij wordt voor drie jaar benoemd en is herkiesbaar.

Art. 34 - In het geval van een vrijwillige ontbinding van de vereniging, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaar(s) aanduiden en zijn (hun) bevoegdheden bepalen.
In het geval van een vrijwillige of gerechtelijke ontbinding van de vereniging duidt de algemene vergadering de bestemming aan die aan de netto activa van het vermogen dient te worden gegeven.
Deze bestemming ten voordele zijn van een instelling of vereniging die hetzelfde of een gelijkaardig doel nastreeft als dat van de vereniging.
Alle beslissingen met betrekking tot de ontbinding, de voorwaarden tot vereffening, de benoeming of de ambtsbeëindiging van de vereffenaar(s), de afsluiting van de vereffening, alsook de bestemming van het netto actief, worden neergelegd op de griffie en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals voorzien door de artikelen 23 en 26novies van de wet.

Art. 35 - Voor alles waarin deze statuten niet uitdrukkelijk voorzien, is de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, van toe­passing.

OVERGANGSBEPALINGEN

Werkende leden

Behalve wat is voorzien door het nieuwe artikel 6, zijn werkende leden van de vereniging:

Bestuurders

De algemene vergadering bevestigt als bestuurders, deel uitmakend van de raad van bestuur die de residuaire bevoegdheid heeft en die zijn bevoegdheden toegekend door de wet of door de statuten als college uitoefent:

De wet (artikel 9, eerste paragraaf) voorziet in de verplichting om in de akten betreffende de benoeming van de bestuurders (van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van de commissarissen en van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen) hun naam, hun voornamen, hun woonplaats, hun geboortedatum en plaats te vermelden.